RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

przez  Psychepoint – Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego (dalej Psychepoint)

 

Informujemy, że Psychepoint z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 28/144przetwarza informacje tworząc bazę danych Klientów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Psychepoint z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 28/144, NIP: 5242325553 (dalej: Administrator).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres mailowy: iod@psychepoint.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Karolkowa 28/144, 01-207 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

  księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku, celem prowadzenia usług księgowych na rzecz Administratora 

  bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych

  hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego

  portalowi społecznościowemu facebook – w razie kontaktu poprzez fan page

  innym komunikatorom – w razie kontaktu poprzez www

  dostawcy elektronicznego systemu umawiania wizyt (przy elektronicznym umówieniu wizyty Psychepoint wysyła przypomnienie o umówionej wizycie na nr tel. wskazany przez Klienta i adres mailowy)

  superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego.

 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia diagnozy, konsultacji, terapii psychologicznej lub innej formy wsparcia rozwoju osobistego, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w okresie niezbędnym do realizacji usługi oraz przechowywane 3 miesiące od daty zakończenia współpracy, po czym ulegają zniszczeniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.
 8. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych. Wyjątki to:
 • w sytuacji wystawiania rachunku za usługę, dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane
 • w sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Psychepoint zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy online, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej
 • w sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym Specjalistą prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeuty– informacje dotyczące Klienta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby
 • kiedy usługobiorcą/sponsorem usług jest firma, zakres danych, do jakich może mieć ona dostęp uzgadniany jest indywidualnie i za zgodą wszystkich zaangażowanych stron
 • Pani/Pana dane osobowe będą przez Psychepoint przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt mailowy iod@psychepoint.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  Karolkowa 28/144, 01-207 Warszawa.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Dane przetwarzane komputerowo są chronione za pomocą haseł do używanych programów.

Klauzula informacyjna dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Psychepoint z siedzibą – ul. Karolkowa 28/144, 01-207 Warszawa, adres email: iod@psychepoint.pl
 2. Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: iod@psychepoint.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Karolkowa 28/144, 01-207 Warszawa.
 3. Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza dane osobowe Klientów tylko i wyłącznie w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług Administratora, w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Administratora i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administratora w związku przedmiotem jego działalności, a także wydarzeń, których Administrator jest uczestnikiem/partnerem.
 4. Odbiorcami podanych danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez osobę, która zgody na przetwarzanie danych udzieliła.
 6.  Udostępniający swoje dane ma prawo: dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, do ich usunięcia / ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec udostępniającego. Oznacza to, że dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania do odbiorcy, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie, naszych materiałów, tak aby otrzymywał te informacje, które są zgodne z jego zainteresowaniami.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.